algemene voorwaardenAlgemene voorwaarden Fitcircuit


1.  Over Fitcircuit


Fitcircuit is opgericht door Maya Stoffer in augustus 2014 en is voor iedereen toegankelijk.

Fitcircuit  bevind zich aan de J.J.Allanstraat 127, 1551 RC Westzaan


2. Deelnemerschap


Deelnemers zijn zij die, na ondertekening van het inschrijfformulier, bij Fitcircuit trainen.

De overeenkomst kan alleen schriftelijk of via een mailtje worden beëindigd en dient

minimaal een maand voor de afloop van de lopende periode van een of 3 maanden worden

opgezegd. De overeenkomst wordt bij niet-tijdige opzegging stilzwijgend met een maand verlengd.


3. Abonnementen


De overeenkomst wordt bij aanvang voor tenminste een maand  of 3 maanden aangegaan.

De contributie wordt per incasso betaald.

Het bedrag wordt per de eerste van elke maand per incasso betaald.

Bij het starten halverwege de maand zal er een evenredig bedrag van het abonnementsgeld

per de eerst van de daaropvolgende maand boven op het maand of 3 maanden bedrag worden geïncasseerd. 

In de zomervakantie wordt er gedurende een maand geen contributie in rekening gebracht.


4. Aansprakelijkheid


Deelname aan sportactiviteiten, georganiseerd door Fitcircuit, geschiedt geheel en al voor

eigen risico. De kosten voortvloeiend uit enig letsel of ongeval worden geheel door de

deelnemer gedragen. Iedere deelnemer verklaart reeds voor deelname aan de activiteiten

afstand te doen van alle rechten tot het instellen van een schadeactie tegen Fitcircuit als gevolg

van enig letsel of ongeval, opgelopen ten gevolge van sporten bij Fitcircuit. Dit geldt ook voor

het verlies van kleding of andere voorwerpen bij de locatie waar de training wordt gegeven.


5. Huisregels


Deelnemers die zich schuldig maken aan wangedrag of de goede naam van Fitcircuit

in opspraak brengen, kunnen tijdelijk of voorgoed de toegang tot Fitcircuit worden ontzegd.

In dit laatste geval wordt de overeenkomst onmiddellijk opgezegd.


6. Hygiëne regels


In de trainingsruimte is het dragen van schone sportkleding vereist.

Vanuit hygiënisch oogpunt stellen wij het op prijs als u sportschoenen draagt die u alleen voor zaalsporten gebruikt. Het gebruik van een handdoek is voorgeschreven.

Wij verwachten dat u de trainingsattributen naar behoren gebruikt en dat u deze schoon houdt

door met uw handdoek de apparatuur en de matjes tijdens het oefenen af te dekken.

Wij verwachten dat u hygiënisch gebruik maakt van de toiletruimte. Drinken mag alleen in de zaal meegenomen worden in een afsluitbare plastic fles.


lees meer.....


terug